...

 

Innspill angående fisketider og fredningsbestemmelser i Visa

 

Innledning

Jeg har lest informasjonen fra Visa samarbeidsutvalg vedrørende fisketider og fredningsbestemmelser i Visa. Som innehaver av sesongkort de siste 9 år, har jeg ervervet erfaringer som er grunnlaget for mitt innspill. 

Visa som elv

Visa er en liten elv som lett kan dekkes fra en side. Den kan karakteriseres som en elv som egner seg godt for markfiske til dels slukfiske og noe fluefiske.

Fredningsbestemmelser

Slik jeg forstår det følgende tiltak som er aktuelle:
- Redskapsrestriksjoner.
- Kortere sesong.
- Kvotebestemmelser.
- Kombinasjon av ovenstående tiltak.

 

Vurdering av tiltakene

Redskapsrestriksjoner: Visa er som elv sårbar for markfiske. Det er ikke et sted hvor fisken ikke kan nåes med mark. Med lite oppgang er min erfaring at vi som fisker med mark, tar en stor prosent av den fisken som kommer på elva og mesteparten av oppfisket fisk.

Når det gjelder slukfiske, så er ikke det like effektivt som markfiske. Man kommer ikke til med sluk overalt og fisken vil ha områder hvor den er trygg for sluk.

Fluefiske er det fiske som levner fisken mange plasser hvor den ikke kan nåes av redskap. Den fisken som kommer på elva er derfor trygg i store deler av elva.

Kortere sesong: Hvis markfisket opprettholdes vil en avkorting av sesongen med fiske fra 1/6 til 31/7 ha best effekt.  Mindre effekt hvis markfiske forbys.  Med forbud mot markfiske spiller det mindre rolle i hvilken ende avkortningen kommer.
Et moment som også bør tas med i vurderingen når en bestemmer start og stopp er ballansen mellom tidlig og sene gytere. Det kan virke som om sengyterne er dominerende.
   
Kombinasjon av tiltak: En kombinasjon av redskapsrestriksjoner og kortere sesong vil være effektiv. Forbud mot markfiske kombinert med en sesong på to måneder peker seg ut. Andre kombinasjoner vil ha mindre effekt, da det er markfisket som står for mesteparten av totalt oppfisket laks og sjøørret.

Kvotebestemmelser: Det bør innføres en kvote på en fisk pr døgn laks eller sjøørret.
Det bør også vurderes å sette ett tak på hvor mange fisk den enkelte fisker kan ta pr sesong. F. eks 6 fisk, hvor både laks og sjøørret teller.       
   

Tiltakenes lengde

Etter min mening må tiltakene ha et langt tidsperspektiv. Det kan hende at de må bli permanente.

Konklusjon

Med bakgrunn i mitt resonnement mener jeg at en kombinasjon av kortere sesong og forbud mot markfiske er det tiltak som vil gi desidert størst effekt. Tiltakene må være på ubestemt tid.


Med vennlig hilsen
Ole Christian Halse

 PS. For ordens skyld vil jeg opplyse at jeg er markfisker, men at jeg innser nødvendigheten av å legge markstanga på hylla skal Visa reddes.

 

 

Jeg slutter meg til konklusjonen til Ole Christian Halse.

Med vennlig hilsen
Harald Tellefsen
Billingstadlia 8,
1396 Billingstad
 

 

 

...