...

 

Årsmelding 2010 for Vistdal Bygdelag 

 
Vistdal 24. mars 2011 
 

 

Styret har bestått av:

 
Leder Jan Rindli, Nedre Vistdal elveeigarlag
Nestleder Stein Bjerkeli, Vistdal idrettslag
Sekretær Rita Lange, Vistdal bygdekvinnelag
Kasserer Per Lange, Vistdal grunneigarlag
Rigmor Gjerde Nerland, Vistdal skytterlag
Andrea Ødegård, Ørn 4H


 
Laget har hatt 6 styremøter i året som gikk i tillegg til diverse komiteer og utvalg.

Turveien langs elva fase 2 er godt i gang. Her har vi fått tippemidler på kr 100 000. Prosjektet vil bli fullført før sommeren.

19. februar arrangerte vi bygdekveld med utenlandsk mat. Det ble en kjempesuksess,over 150 personer møtte.Vi hadde også mange lokale innslag på scena. Tusen takk til alle som bidro.

Sekkjeposedagen ble tross veldig dårlig vær meget godt besøkt. Vi måtte endre på en del, men alt gikk knirkefritt.

Prosjektet ”Folk i alle hus” er ferdig for Vistdal sin del, men de som vil selge eller er i tenkeboksen blir fulgt opp av kommunen.

Vi har også hatt den årlige innflytterfesten for 8 nye innflyttere. Den foregikk på Elisabeths Kafé. Vi satser på at den neste innflytterfesten blir i begynnelsen juni.

Turistbrosjyren kom ut i sommer, her har redaksjonskomiteen gjort en flott jobb.

Alle fjellturene som vi planla å skilte er nå ferdigmerket.

Frank Sandnes er med i en kommunal stigruppe som vil gi ut et eget stikart. Dette vil også bli lagt ut  elektronisk.

Vi jobber med veivesenet angående merking og drift av rasteplassen i sentrum, samt en merka fotgjengerovergang.

Dette er i grove trekk det har skjedd i 2010.

 

Vi håper på godt oppmøte på årsmøtet 1. april og håper dere kommer med mange gode innspill!

 


For styret i Vistdal Bygdelag,

Jan Rindli (leder)
                                         

 

...