...


Landbruk

TH-kyr_550.jpg
Landbruk er ein stor og viktig næring i bygda. Foto: Turid Hanseth.

 

Landbruknæringa er svært viktig for bygda. Hele 32 bruk er i drift, og disse er bærebjelken for bosettinga her. På halvparten av bruka er det minst en person med heltidsjobb, og flere har en betydelig del av arbeidstida si i jordbruket.


Bøndene i Vistdal driver til sammen 6 219 da jord (eng + beite). Gjennomsnittsbruket er 194 da.
Alle gardsbruka i Vistdal driver med husdyr; sau, storfe og mjølkekyr i ulike kombinasjoner.

Det er 19 mjølkeprodusenter, herav 3 samdrifter. Disse produserer ca 1,5 millioner liter mjølk totalt.

 

 

 

...