...

Oppsummering fra møtet mellom representanter for Fylkesmannen i Møre og Romsdal  (FMR), og representanter fra Visa elv i Vistdalen.

Fra FMR møtte: rådgiver Leif Magnus Sættem og førstekonsulent Ove Eide.
Fra Visa møtte : Jan Rindli, Nils Magne Betten, Audun H. Nerland, Audun Myklebostad, Arne Nerland og Tore Øverland.


Hensikten med møtet var å få belyst status for elva i dag og videre diskutere strategier angående tiltak både på kort sikt og i noe lengre perspektiv og mulighetene for finansiering.

Representanter fra Visa la fram dagens situasjon som forteller at fiskebestanden i elva, som for noen tiår tilbake var stor og bærekraftig, nå er nede på et så lavt nivå at tvilen er stor for om dette kan gi grunnlag for noen gjenreising av en bærekraftig bestand.
Laksestammen i Visa er registrert som en særegen stamme, men med en oppsummering av de kultiveringstiltak som tidligere har vært gjort med utsetting av fisk fra Rauma og fra andre vassdrag, oppdrettslaks som feilaktig har vært strøket og yngel av dette utsatt trekkes det i tvil om det i dag finnes en spesifikk Visa-stamme. Når så svært få individer skal reprodusere og noen av disse kan være oppdrettsfisk, vil særpreget fra en opprinnelig Visa-stamme ytterligere svekkes.

Flere sammentreffende tiltak og hendelser i elva har ført til det totale sammenbruddet en i dag ser. Det kan nevnes belastninger av bekker gjennom utslipp, men størst innvirkning har de store inngrep i elveleiet hatt å si. Store steiner i elveleiet ga strømmer med fast botn, skjulesteder for både yngel og oppvandrende fisk, og viktige produksjonsområder for næringsdyr. Med et slettere løp vil disse muligheter forsvinne og terskeldammer er ikke preferanseområder for laksyngel.
Viktige sidebekker for sjøauren ble ødelagte ved at de ble utilgjengelige etter utgraving og gjenlegging i rør. Rekrutteringsområdene for sjøaure må også utbedres.
De tiltak som er gjort med utgraving av Myklåa og justering av oppgangsmuligheter i Bergsetfossen ansees som vellykkede.

Rådgiver Leif Magnus Sættem skisserte hva som kan og bør gjøres i elva:
• Utarbeidelse av en driftsplan der en punktfester dagens situasjon.
• Fysisk gjennomgang av elva for å vurdere biotopforbedrende tiltak med hensyn på oppvekst og oppholdsområder for fisken.
• Gjennomgang og kartlegging av tilløpsbekker med hensyn til kjemi og eventuelle tilsig.
• Sende søknad om midler til utvikling av driftplan og til plan for biotopjusteringer.
Dersom situasjonen ikke blir bedre gjennom disse tiltak må en på sikt vurdere utsetting av biologisk materiale fra andre vassdrag.

Visa-gruppen ønsker imidlertid parallelt med dette å kartlegge gjennom DNA-analyser av mulig tilgjengelig materiale om kriteriene for å definere bestanden i Visa som spesifikk, er tilstede. De vil derfor søke etter det som måtte finnes av materiale for dagens stamme og om man kan finne noe fra tidligere tider. Det vil i tillegg bli omsøkt forskningsmidler om reaktivering av laksestammen gjennom bruk av den melke som ligger nedfrosset i genbanken.

Møtet ble gjennomført med gjensidig forståelse og håp om et godt samarbeid for å finne positive løsninger.


Oppsummering foretatt av
Audun H. Nerland og Tore Øverland.

 

 

 

...