Logo

 

Vistdal skole fredag 18. mars kl 20:00:

Årsmøte i Vistdal storviltvald

 

Sakliste:

• Godkjenne sakliste og innkalling

• Godkjenne fullmakter – foreta navneopprop

• Valg av ordstyrer og sekretær

• Valg av 2 personer sammen med ordstyrer til å underskrive årsmøteprotokollen

• Behandle årsmelding og revidert regnskap

• Behandle styrets forslag til driftsplan for neste 3-års periode

• Behandle innkomne forslag

• Valg av styremdlemmer med vara

• Valg av leder

• Valg av 2 revisorer

• Eventuelt

 

Kaffe og kake

 

Styret